19/04/2022

فاز 3 پروژه یاس سپید به مرحله آماده سازی کف گود جهت اجرای عملیات بتن مگر رسید.