19/04/2022

روز یکشنبه مورخ 1401/01/28 جلسه کمیته فروش با محوریت تحلیل بازار مسکن و اقدامات اجرایی درخصوص روند جریان نقدی با حضور آقای مهندس خانی مدیرعامل محترم، معاونین حوزه سرمایه گذاری و توسعه عرصه، پشتیبانی و توسعه منابع انسانی،کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه و کارشناس فروش برگزار گردید.

تحلیل بازار مسکن-یاس سپید واوان