09/05/2022

روز دوشنبه 1401/02/19 دومین جلسه بررسی روش های نوین تأمین مالی پروژه های در حال اجرای شرکت های گروه ایجاد محیط در سالن کنفرانس برگزار گردید.