10/05/2022

روز سه شنبه 1401/02/20 دومین جلسه بررسی شرایط حاکم بر قراردادها با هدف ایجاد وحدت رویه با حضور مسئولین امور حقوقی و فنی شرکت‌های گروه ایجاد محیط تشکیل گردید.