31/01/2022

اجرای مرحله اول (خاکبرداری) پروژه یاس سپید واوان


* اتمام روند مرحله خاکبرداری زون 4 توسط شرکت تجهیز محیط

مسکن، واوان، انقلاب اسلامی

* مرحله در حال اجرای خاکبرداری زون 1 توسط شرکت تجهیز محیط

مسکن، واوان، انقلاب اسلامی

* اتمام روند مرحله خاکبرداری زون 3 توسط شرکت خانه گستر

مسکن، واوان، انقلاب اسلامی

* اتمام روند مرحله خاکبرداری زون 2 توسط شرکت ساخت آزما