08/05/2022

ستون های زیرزمین ضلع شرقی زون 4 به مرحله اجرای آرماتوربندی رسید.