10/05/2022

روز سه شنبه 1401/02/20 سومین جلسه هیئت مدیره با حضور آقای دکتر زرگرپور رییس هیئت مدیره و اعضاء برگزار گردید.