19/04/2022

طی ماه جاری مرحله تسطیح و رگلاژ کف گود فاز یک پروژه یاس سپید واوان به اجرا رسید.