25/04/2022

روز دوشنبه 1401/02/05 جلسه هم اندیشی با محوریت موضوع بکارگیری از ابزارهای جدید تأمین مالی در پروژه های در حال اجرای شرکت های گروه ایجاد محیط با حضور مهندس جهانی برگزار گردید.