19/04/2022

روز دوشنبه 1401/01/29 طی جلسه ای با حضور مدیرعامل محترم آقای مهندس خانی، معاونت محترم سرمایه گذاری و توسعه عرصه و کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه با آقای نکونام مدیرعامل محترم و اعضای هیئت مدیره شرکت یورواستار به بررسی روش های نوین انبوه سازی و بومی سازی تکنولوژی روز اسپانیا در صنعتی سازی مسکن ایران پرداختند.