26/04/2022

روز سه شنبه 1401/02/06 جلسه ای با حضور مدیران عامل شرکت هلدینگ و شرکت‌های زیرمجموعه و همچنین مسئولین مربوط به حوزه قراردادها در خصوص بررسی شرایط حاکم بر قراردادها برای ایجاد وحدت رویه در سالن کنفرانس دفتر مرکزی برگزار گردید.