13/02/2022

بکارگیری روش ساخت صنعتی در انبوه سازی مسکن

نحوه بکارگیری روش ساخت صنعتی و استفاده از روش های نوین ساخت و ساز، روز شنبه مورخ 1400/11/23 با حضور مهندس خانی (مدیرعامل)، معاون سرمایه گذاری و توسعه عرصه و کارشناس کنترل پروژه به همراهی آقای مهندس قوچانی جهت پیاده سازی پروژه انبوه سازی یاس سپید واوان در جلسه ای مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، انبوه سازی، مسکن، اجاره، خرید

جلسه - ساخت و ساز نوین