16/02/2022

زون 4 و اتمام اجرای بتن مگر

هفته جاری مرحله اجرای بتن مگر زون 4 پروژه یاس سپید واوان به اتمام رسید.