14/02/2022

زون 4 پروژه یاس سپید به مرحله اجرای بتن مِگر رسید

 

هفته جاری اقدامات اولیه پروژه یاس سپید واوان جهت اجرای بتن مگر به اتمام رسید.

 

 

  بنیاد مسکن – ساخت و ساز – اجاره – خرید – یاس سپید واوان