28/02/2022

طی هفته جاری عملیات اجرایی فونداسیون زون 4 پروژه یاس سپید آغاز شد.