26/04/2022

روز سه شنبه 1401/02/06 جلسه ای با حضور مدیرعامل محترم شرکت و معاونت‌های حوزه فنی و اجرایی و سرمایه گذاری و توسعه عرصه با ناظر پروژه یاس سپید جهت هماهنگی امور اجرایی برگزار گردید.