11/05/2022

روز سه شنبه 1401/02/20 جلسه کمیته فنی با حضور مدیرعامل محترم شرکت و واحدهای فنی و اجرایی و سرمایه گذاری و توسعه عرصه با محوریت پروژه ستاره واوان برگزار گردید.