19/04/2022

چهاربلوک شرقی فاز 4 پروژه یاس سپید واوان طی این هفته آرماتوربندی می شود.