20 نوامبر

تحصیلات و آموزش ها:                                                                                                                دکتری شهرسازی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری منطقه ای گرایش مدیریت شهری کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مالی سوابق اجرایی :  26 سال جانشین دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران وزارت راه شهرسازی مدیرعامل و رییس هیات…