20 نوامبر

سوابق کاری  مسئول ستاد بازسازی سیل نکاء سال 78 کارشناس مسئول متروشهری و کارشناس امور قراردادها کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی و کنترل پروژه مسئول ستاد بازرسان شهرستان بم در سال 82 استان مازندران سرپرست واحد برنامه ریزی و امور قراردادها معاونت بازسازی و مسکن روستایی استان مازندران…