• سمت: معاون پشتیبانی و منابع انسانی

مدرک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی – گرایش توسعه منابع انسانی
 • کارشناسی حسابداری مالی
 • کاردانی حسابداری دولتی

سوابق کاری

 • سرپرست امور مالی شرکت تجهیزمحیط
 • مدیر پشتیبانی و منابع انسانی شرکت ساخت آزما
 • مسئول برنامه و بودجه  شرکت سامان محیط
 • کارشناس مسئول ممیزی اسناد مالی
 • کارشناس مسئول تضمین کیفیت
 • مسئول هماهنگی پروژه خیابان آذربایجان
 • مسئول اجرایی پروژه طرح توسعه خط 4 متروی تهران
 • کارشناس دفتر فنی پروژه شهرک صنعتی بیدستان قزوین
 • مسئول کنترل پروژه خط 4 متروی تهران –  ایستگاه پیروزی