• سمت: رئیس هیئت مدیره
  • شرکت: تجهیز محیط

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس راه و ساختمان

دکترای رشته مدیریت استراتژیک

سوابق کاری

استاندار اصفهان

معاون وزارت نیرو در امور آب

معاون امور عمرانی وزارت کشور