آگهی مزایده عمومی

شرکت تجهیز محیط وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش ضایعات آهن آلات فرسوده و اسقاطی اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند از روز شنبه مورخ 23/11/1400 لغایت 27/11/1400 به آدرس: اسلامشهر – شهرک واوان – میدان امام خمینی – کارگاه عمرانی شرکت تجهیز محیط مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مزایده و همچنین بازدید از محل اقدام و یا جهت کسب اطلاعات با شماره 5672611 تماس حاصل نمایند. آخرین محلت ارائه و ارسال پیشنهاد قیمت پایان ساعت اداری روز پنج شنبه مورخ 28/11/1400 می باشد.

توجه:

1- شرکت تجهیز محیط در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
2- پیشنهاد قیمت حتما باید در پاکت سربسته (مهر و امضا شده) تحویل نگهبانی شود.
3- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

شماره حساب شرکت تجهیزمحیط جهت واریز مبلغ تضمین در مناقصه

شماره حساب: 0112700254000

شماره شبا: IR-240170000000112700254000

شعبه: 693

بانک: 693

به بالای صفحه بردن