آگهی ها

آگهی های شرکت تجهیز محیط

آگهی مزایده عمومی

شرکت تجهیز محیط وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش ضایعات آهن آلات فرسوده و اسقاطی اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند از روز شنبه مورخ 23/11/1400 لغایت 27/11/1400 به آدرس: اسلامشهر – شهرک واوان – میدان امام خمینی – کارگاه عمرانی شرکت تجهیز محیط مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مزایده و همچنین بازدید از محل اقدام و یا جهت کسب اطلاعات با شماره 5672611 تماس حاصل نمایند. آخرین محلت ارائه و ارسال پیشنهاد قیمت پایان ساعت اداری روز پنج شنبه مورخ 28/11/1400 می باشد. توجه: 1- شرکت تجهیز محیط در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است. 2- پیشنهاد قیمت حتما باید در پاکت سربسته (مهر و امضا شده) تحویل نگهبانی شود. 3- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

مشاهده جزییات

آگهی مناقصه عمومی

شرکت تجهیز محیط وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به فروش ضایعات آهن آلات فرسوده و اسقاطی اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند از روز شنبه مورخ 23/11/1400 لغایت 27/11/1400 به آدرس: اسلامشهر – شهرک واوان – میدان امام خمینی – کارگاه عمرانی شرکت تجهیز محیط مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مزایده و همچنین بازدید از محل اقدام و یا جهت کسب اطلاعات با شماره 5672611 تماس حاصل نمایند. آخرین محلت ارائه و ارسال پیشنهاد قیمت پایان ساعت اداری روز پنج شنبه مورخ 28/11/1400 می باشد. توجه: 1- شرکت تجهیز محیط در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است. 2- پیشنهاد قیمت حتما باید در پاکت سربسته (مهر و امضا شده) تحویل نگهبانی شود. 3- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

مشاهده جزییات
به بالای صفحه بردن