پروژه مسکونی مرتضی گرد

مساحت زمین: 11401 متر مربع

مساحت زیربنا: 34814 متر مربع

مساحت مفید: 27851 متر مربع

تعداد بلوک: 36

تعداد طبقه: 5

تعداد واحد مسکونی: 99

درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای 0%
درصد پیشرفت فیزیکی واقعی 0%
به بالای صفحه بردن