آقای مهدی سید صالحی

مدیر پروژه های واوان تجهیز محیط

آقای مهدی سید صالحی

درباره آقای مهدی سید صالحی:

سوابق کاری

ارتباط با آقای مهدی سید صالحی

به بالای صفحه بردن