درخواست همکاری

استخدام در شرکت تجهیز محیط

logo c3 1

درخواست همکاری

استخدام در شرکت تجهیز محیط

پذيرش عضو جهت استخدام در شرکت تجهیز محیط بنا به صلاحديد شرکت با توجه به اصل شايستگی و طی مراحل گزينش و تحقق شرايط ذيل امكان‌پذير است:

  1. داشتن حداقل 18 سال تمام و حداكثر40 سال تمام سن
  2. اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و قانون اساسی
  3. تخلق به اخلاق اسلامی و انجام واجبات و ترك محرمات
  4. داشتن حداقل مدرك تحصيلی پايان دوره متوسطه
  5. انجام خدمت زيرپرچم (دوره ضرورت) يا داشتن معافيت قانونی
  6. سلامت جسمی و روانی جهت انجام وظايف محوله
  7. نداشتن سابقه محكوميت جزائی مؤثر
  8. نداشتن تعهد خدمت به ساير وزارتخانه ها و سازمانها
  9. داشتن توانايی انجام كاری كه براي آن استخدام می شود
  10. داشتن ساير شرايط اختصاصی مورد نياز برای تصدی مشاغل مربوط
به بالای صفحه بردن